نرخ سکه در روز

قیمت خرید قیمت فروش
سکه تصویر امام up
۱٬۵۰۰٬۰۰۰
up
۱٬۵۳۰٬۰۰۰
تومان
سکه تمام بهار آزادی up
۱٬۴۴۰٬۰۰۰
up
۱٬۴۶۰٬۰۰۰
تومان
سکه نیم بهار آزادی up
۷۴۵٬۰۰۰
up
۷۵۵٬۰۰۰
تومان
سکه ربع بهار آزادی up
۴۴۵٬۰۰۰
up
۴۶۰٬۰۰۰
تومان
سکه یک گرمی up
۲۹۰٬۰۰۰
up
۳۰۰٬۰۰۰
تومان