نرخ سکه در روز

قیمت خرید قیمت فروش
سکه تصویر امام down
۴٬۴۷۰٬۰۰۰
up
۴٬۶۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه تمام بهار آزادی up
۴٬۲۰۰٬۰۰۰
up
۴٬۴۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه نیم بهار آزادی up
۲٬۱۰۰٬۰۰۰
up
۲٬۱۵۰٬۰۰۰
تومان
سکه ربع بهار آزادی up
۱٬۱۰۰٬۰۰۰
up
۱٬۱۵۰٬۰۰۰
تومان
سکه یک گرمی up
۶۳۰٬۰۰۰
up
۶۶۰٬۰۰۰
تومان