نرخ سکه در روز

قیمت خرید قیمت فروش
سکه تصویر امام up
۲٬۷۶۰٬۰۰۰
up
۲٬۸۵۰٬۰۰۰
تومان
سکه تمام بهار آزادی up
۲٬۶۸۰٬۰۰۰
up
۲٬۷۵۰٬۰۰۰
تومان
سکه نیم بهار آزادی up
۱٬۳۶۰٬۰۰۰
up
۱٬۴۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه ربع بهار آزادی up
۷۱۰٬۰۰۰
up
۷۴۰٬۰۰۰
تومان
سکه یک گرمی up
۳۸۰٬۰۰۰
up
۴۲۰٬۰۰۰
تومان