نرخ سکه در روز

قیمت خرید قیمت فروش
سکه تصویر امام down
۱٬۷۳۰٬۰۰۰
up
۱٬۷۷۰٬۰۰۰
تومان
سکه تمام بهار آزادی down
۱٬۶۹۰٬۰۰۰
down
۱٬۷۲۰٬۰۰۰
تومان
سکه نیم بهار آزادی up
۸۵۲٬۰۰۰
fix
۸۶۵٬۰۰۰
تومان
سکه ربع بهار آزادی down
۵۲۰٬۰۰۰
up
۵۳۸٬۰۰۰
تومان
سکه یک گرمی up
۳۴۳٬۰۰۰
down
۳۵۵٬۰۰۰
تومان