نرخ سکه در روز

قیمت خرید قیمت فروش
سکه تصویر امام up
۴٬۶۲۰٬۰۰۰
up
۴٬۷۷۰٬۰۰۰
تومان
سکه تمام بهار آزادی up
۴٬۴۵۰٬۰۰۰
up
۴٬۶۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه نیم بهار آزادی up
۲٬۴۵۰٬۰۰۰
up
۲٬۶۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه ربع بهار آزادی up
۱٬۵۵۰٬۰۰۰
up
۱٬۷۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه یک گرمی up
۸۴۰٬۰۰۰
up
۹۲۰٬۰۰۰
تومان