نرخ سکه در روز

قیمت خرید قیمت فروش
سکه تصویر امام down
۴٬۰۰۰٬۰۰۰
down
۴٬۲۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه تمام بهار آزادی down
۳٬۹۵۰٬۰۰۰
down
۴٬۱۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه نیم بهار آزادی up
۲٬۰۵۰٬۰۰۰
fix
۲٬۱۵۰٬۰۰۰
تومان
سکه ربع بهار آزادی up
۱٬۱۰۰٬۰۰۰
up
۱٬۲۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه یک گرمی up
۶۵۰٬۰۰۰
up
۷۰۰٬۰۰۰
تومان