نرخ سکه در روز

قیمت خرید قیمت فروش
سکه تصویر امام up
۴٬۷۸۰٬۰۰۰
up
۴٬۸۵۰٬۰۰۰
تومان
سکه تمام بهار آزادی up
۴٬۶۵۰٬۰۰۰
up
۴٬۷۵۰٬۰۰۰
تومان
سکه نیم بهار آزادی up
۲٬۶۵۰٬۰۰۰
up
۲٬۷۵۰٬۰۰۰
تومان
سکه ربع بهار آزادی up
۱٬۶۸۰٬۰۰۰
up
۱٬۷۶۰٬۰۰۰
تومان
سکه یک گرمی up
۹۵۰٬۰۰۰
up
۱٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان